Rekuperator powietrza – czym jest?

rekuperator powietrzny

Rekuperatorem powietrza nazywamy centralę wentylacyjną wraz z odzyskiem ciepła. Urządzenie to usuwa zanieczyszczone powietrze i nawiewa świeże powietrze. Rekuperator odzyskuje ciepło ze zużytego powietrza, aby przekazać je do nowego i świeżego powietrza. Rekuperacja jest obowiązkowa dla budynków, w których będzie przebywało 100 lub więcej osób.

Mechanizm działania rekuperatora powietrza

Powietrze pobiera się przy pomocy czerpni i poprzez kanał trafia ono do centrali wentylacyjnej. Kolejnym etapem jest nakierowanie powietrza na wymiennik ciepła. Podczas okresu letniego powietrze to zostaje ochłodzone, a w czasie zimy ogrzane. Sprawny przepływ powietrza możliwy jest dzięki wentylatorowi, który wbudowany jest w centralę. Następnie za pomocą przewodów powietrze rozprowadzane jest po wszystkich pomieszczeniach w budynku. Nawiewniki dostarczają czyste powietrze, a kratki wywiewne usuwają zanieczyszczone powietrze które trafia ponownie do centrali. Centrala wentylacyjna złożona jest z wentylatora nawiewnego, wentylatora wywiewnego, filtrów, systemu rozmrożeniowego czy też nagrzewnicy elektrycznej.

Jak wybrać odpowiedni rekuperator?

Przy wyborze najlepszego rekuperatora powietrza należy kierować się nade wszystko wydajnością – wyliczoną jako oczekiwany strumień powietrza nawiewanego i usuwanego. Zazwyczaj przyjmuje się 0,5-0,7 wymiany powietrza w budynku na godzinę. Powierzchnia budynku powinna zostać pomnożona przez wyliczoną średnią wysokość wszystkich pomieszczeń. Na rynku dostępne są rekuperatory stojące, jak również podwieszane. Przy zakupie należy także zwrócić uwagę na rodzaj wymiennika ciepła. Do wyboru mamy wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe. Wymienniki krzyżowe charakteryzują się niezwykle niską ceną oraz jednoczesnym wysokim odzyskiem ciepła kształtującym się na poziomie przewyższającym 70%. Natomiast wymienniki przeciwprądowe odznaczają się wysoką sprawność w odzysku ciepła. Skuteczność takiego odzysku to nawet 96%.

W jaki sposób zamontować rekuperator powietrza?

Montaż rekuperatora powinien mieć miejsce w pomieszczeniu, które spełnia wymagania producenta. Zazwyczaj wymagania te to suche i zadaszone pomieszczenie, w którym panuje dodatnia temperatura powietrza. Należy również zachować dokładną odległość rekuperatora do najbliższej przeszkody w pomieszczeniu. Odległość ta została określona przez producenta i została zawarta w instrukcji obsługi. Rekuperatory stojące powinny być umiejscowione na stabilnym podłożu. W przypadku rekuperatorów podwieszanych – powinny zostać one zamocowane na specjalnie do tego przeznaczonych uchwytach montażowych. Rekuperator powietrza musi zostać również podłączony do sieci. Podłączany jest poprzez jednofazowe lub trójfazowe gniazdo wraz z uziemieniem ochronnym. Oprócz podłączenia rekuperatora należy podłączyć także jego manipulator, który służy do sterowania całym urządzeniem. Rekuperator powietrza podłącza się też do kanałów wentylacyjnych. Montaż kanałów na kroćcach powinien uwzględniać zabezpieczenie przed uszkodzeniem.